• مشهد-سیدرضی 36
  • 61 330 360 - 051

موقعیت فیزیوتراپی های مشهد

اعضای محترم انجمن فیزیوتراپی ایران شعبه استانهای خراسان با توجه به اینکه این برنامه مراحل آزمایشی خود را طی می کند موقتا در این سایت قابل رویت بوده و بدیهی است پس از گذشت آزمایش و تکمیل اطلاعات به سایت www.khpta.com منتقل خواهد شد.
ph1  اعضاء هبئت مدبره انجمن
ph2 فیزیوتراپیست آقا
ph3 فیزیوتراپیست خانم