نمونه کار تعاونی و اتحادیه

شرکت های تعاونی با اهداف  و موضوعات متعددی تأسیس گردیـد تا با همراهی و مشارکت اعضای جوان خود خدمتی موثر در عرصه فرهنگ و هنر این مرز و بوم انجام دهد.

نمونه کارهای ما در زمینه شرکت های تعاونی